راه حل ها و مشاوره

سرمایه گذاری

1
طرح جامع سرمایه گذاری شهرها
از آنجا که تأمین منابع مالی برای شهرداری ها امروزه به عنوان یکی از چالش های مهم برای شهرها و شهرداران مطرح می باشد، اساساً تهیه طرح های جامع سرمایه گذاری با هدف شناسایی فرصت ها و پتانسیل های لازم در راستای افزایش و پایداری درآمد شهرداری های اهمیت لازم می باید، در این راستای تیم سیستم و مدیریت شرکت فهامه با تجربه کافی در این خصوص آمده همکاری است.
1
طرح های موردی سرمایه گذاری
تیم سیستم و مدیریت شرکت فهامه تجربه ارزشمندی در راستای تهیه مطالعات پیش امکان سنجی، مطالعات امکان سنجی، تهیه مدل های اقتصادی، تهیه مدل های مالی و ... دارد

رزومه این دپارتمان را ذیلا ملاحظه فرمایید:

رزومه شرکت در بخش سرمایه گذاری

با فعالیت های تیم سیستم و مدیریت شرکت فهامه در زمینه سرمایه گذاری بیشتر آشنا شوید.
رزومه را ببینید