وجود حمل و نقل روان و ایمن از اساسی‌ترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع و افزایش سطح رفاه اجتماعی هر کشور است. اﻣـﺮوزه مسائل و ﻣﺸﮑﻼت حمل‌ونقل از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯿ‌ﻬﺎی زیست‌محیطی، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ‌ خسارت‌های ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ برون‌شهری، اﻓـﺰاﯾﺶ زمان‌های تلف‌شده و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ به‌ویژه در ﺳﺎﻋﺎت اوج درﮐـﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻧـﯿﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪی تبدیل‌شده اﺳﺖ.

با توجه به تمام تعاریف می‌توان سامانه حمل و نقل هوشمند را این‌گونه تعریف نمود: سامانه‌های حمل و نقل هوشمند (ITS: Intelligent Transportation System) ، به مجموعه‌ای از ابزارها، امکانات و تخصص‌ها از قبیل فناوری‌­های پیشرفته ارتباطی، کنترلی، الکترونیکی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری اطلاق می‌شود که به‌صورت هماهنگ و یکپارچه به‌منظور بهبود کارایی و ایمنی در سیستم حمل‌ونقل به کار گرفته می‌شود.

در سامانه‌های هوشمند ترافیک فناوری‌های متفاوتی بکار می‌رود. از سامانه‌های اولیه‌ای مانند هدایت خودرو و سیستم کنترل چراغ‌های راهنمایی، تابلوهای اعلان ترافیک، دوربین سرعت‌سنج و سیستم خودکار شناسایی شماره خودرو گرفته تا سامانه‌های پیشرفته و پیچیده‌تری که به‌طور هم‌زمان اطلاعات متفاوتی را از منابع متفاوت یکپارچه می‌کند. اطلاعاتی مانند وضع آب‌وهوا، وضعیت ترافیک، وضعیت جاده و …

به بيان ساده، ITS  به سامانه‌هایی گفته می‌شود كه با بهره‌گیری از اطلاعات، ارتباطات و تکنیک‌های كنتـرل، بـه جريان حمل ونقل كمك می‌کنند. ابزارهاي ITS داراي سه ويژگي اساسي و محوري می‌باشند كه عبارت‌اند از: اطلاعات، ارتباطات، تلفيق و انسجام.

اين سه ويژگي به مجريان امر حمل‌ونقل و مسافران كمك می‌کند تـا تصميمات بهتر و هماهنگ‌تری را اتخاذ كنند. در صورت اجراي صحيح، ابزارهاي ITS باعث صرفه‌جویی در زمان و نجات جان انسان‌ها می‌شوند و كيفيت زندگي و محیط‌زیست را افزايش داده و بهره‌وری از فعالیت‌های تجاري را بهبود خواهند بخشيد. اين اهداف در تمـام دنيـا قابل‌دستیابی اسـت هرچند تقـدم اجـراي آن‌ها ممكن است براي هر منطقه متفاوت باشد.